Disclaimer

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Administratiekantoor Westerbrink zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Administratiekantoor Westerbrink heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Administratiekantoor Westerbrink staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Administratiekantoor Westerbrink aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Administratiekantoor Westerbrink wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Administratiekantoor Westerbrink garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de Administratiekantoor Westerbrink site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Administratiekantoor Westerbrink niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Administratiekantoor Westerbrink wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Administratiekantoor Westerbrink, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Westerbrink, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. 

Op deze site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Administratiekantoor Westerbrink

Sander Westerbrink
Garnaal 17
8271 KH IJsselmuiden

 

+316 290 436 35

info@awesterbrink.nl